Sastanak Koordinacionog odbora UNSS

(održan dana 13.12.2023. godine.)

Dana 13.12.2023. godine. Održan je sastanak koordinacionog odbora kojem su prisustvovali sledeći članovi:
Biljana Bradić – predsednica UNSS,
Smilja Vrućinić – član,
Slavica Popović – član,
Milić Joksimović – član,
Maja Dražeta – član,
Ljiljana Špišak- član,
Zorica Obrić – član,
Saša Stanojević – član,
Zagorka Sladojević- član i
Ljiljana Radenović-tehnički sekretar.
Sastanku iz opravdanih razloga nisu prisustvovali sledeći članovi: Ružica Milovac, Verica Ilić i Božica Stupar.

DNEVNI RED

  1. Plan rada Udruženja u 2024. godini
  2. Razno

Predsednica Udruženja Biljana Bradić u uvodnoj reči je upoznala članove sa Planom rada Udruženja u 2024. godini, i zamolila prisutne članove da iznesu svoje predloge vezane za rad Udruženja:

  • Koordinacioni odbor je saglasan da se 31. Kongres UNSS održi tokom meseca maja ili septembra 2024. godine. Tačan datum i mesto realizacije navedene aktivnosti biće odlučeno naknadno, a nakon sagledavanja pristiglih ponuda.
  • Ljiljana Špišak, Glavna sestra hemodijalize,OB Sombor, predložila je da se sledeća sekcija održi u OB Sombor, u aprilu 2024. godine.
  • Zagorka Sladojević, odgovorna sestra Hemodijalize, Klinike za nefrologiju i hemodijalizu UKC Niš, predložila je da domaćin sekcije UNSS tokom 2024. godine bude UKC Niš.
  • Predsednica Udruženja Biljana Bradić predložila je članovima Koordinacionog odbora da škola dijalize nastavi sa radom pod okriljem UNSS.
  • Koordinacioni odbor je jednoglasno doneo odluku da iznos članarine ostane nepromenjen – 100 dinara mesečno, a da se kotizacija poveća za članove UNSS na iznos od 5.000,00 dinara, a za ostale učesnike na iznos od 7.000,00 dinara. Takođe je odlučeno da se troškovi prevoza uvećaju na iznos od 3.000,00 dinara.
  • Predlog mera je da se dostavi tačan broj članova UNSS, i ustanoviti da li sva lica redovno izmiruju članarinu. Tražene informacije dostaviće glavne sestre odeljenja i klinika.
  • Obnova časopisa «Nefrodijal».

Zaključak sa održanog sastanka: Svi predlozi biće realizovani u skladu sa zakonskom regulativom, o čemu će članovi Udruženja biti blagovremeno obavešteni.

Zapisničar:
Ljiljana Radenović

Predsednica UNSS
Biljana Bradić

Posted in vesti.