Sastanak Koordinacionog odbora UNSS

(održan dana 13.12.2023. godine.)

Dana 13.12.2023. godine. Održan je sastanak koordinacionog odbora kojem su prisustvovali sledeći članovi:
Biljana Bradić – predsednica UNSS,
Smilja Vrućinić – član,
Slavica Popović – član,
Milić Joksimović – član,
Maja Dražeta – član,
Ljiljana Špišak- član,
Zorica Obrić – član,
Saša Stanojević – član,
Zagorka Sladojević- član i
Ljiljana Radenović-tehnički sekretar.
Sastanku iz opravdanih razloga nisu prisustvovali sledeći članovi: Ružica Milovac, Verica Ilić i Božica Stupar.

DNEVNI RED

 1. Plan rada Udruženja u 2024. godini
 2. Razno

Predsednica Udruženja Biljana Bradić u uvodnoj reči je upoznala članove sa Planom rada Udruženja u 2024. godini, i zamolila prisutne članove da iznesu svoje predloge vezane za rad Udruženja:

 • Koordinacioni odbor je saglasan da se 31. Kongres UNSS održi tokom meseca maja ili septembra 2024. godine. Tačan datum i mesto realizacije navedene aktivnosti biće odlučeno naknadno, a nakon sagledavanja pristiglih ponuda.
 • Ljiljana Špišak, Glavna sestra hemodijalize,OB Sombor, predložila je da se sledeća sekcija održi u OB Sombor, u aprilu 2024. godine.
 • Zagorka Sladojević, odgovorna sestra Hemodijalize, Klinike za nefrologiju i hemodijalizu UKC Niš, predložila je da domaćin sekcije UNSS tokom 2024. godine bude UKC Niš.
 • Predsednica Udruženja Biljana Bradić predložila je članovima Koordinacionog odbora da škola dijalize nastavi sa radom pod okriljem UNSS.
 • Koordinacioni odbor je jednoglasno doneo odluku da iznos članarine ostane nepromenjen – 100 dinara mesečno, a da se kotizacija poveća za članove UNSS na iznos od 5.000,00 dinara, a za ostale učesnike na iznos od 7.000,00 dinara. Takođe je odlučeno da se troškovi prevoza uvećaju na iznos od 3.000,00 dinara.
 • Predlog mera je da se dostavi tačan broj članova UNSS, i ustanoviti da li sva lica redovno izmiruju članarinu. Tražene informacije dostaviće glavne sestre odeljenja i klinika.
 • Obnova časopisa «Nefrodijal».

Zaključak sa održanog sastanka: Svi predlozi biće realizovani u skladu sa zakonskom regulativom, o čemu će članovi Udruženja biti blagovremeno obavešteni.

Zapisničar:
Ljiljana Radenović

Predsednica UNSS
Biljana Bradić

Sekcija Kragujevac

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu sekcije koja će se održati 29.09.2023.godine u 12 časova u Hotelu Šumarice, Desankin venac, Kragujevac 

Teme Sekcije:

  1. Upotreba dapagliflozina kod pacijenata sa hronočnom bubrežnom slabošću i DM-2

           Predavač: Ass. dr sci.med Tomislav Nikolić

2. Ekstrakorporalni postupci depuracije krvi u terapiji bubrežne i jetrene insuficijencije u jedinicima intenzivne nege – prikaz slučaja

Predavač:sms Vesna Kazaković  

  3.  Rapidno progresivni glomerulonephritis- prikaz slučaja 

             Predavač: Mt Stefan Glavonjić

 Zdravstveni savet Srbije je akreditovao ovaj skup sa 3 boda za predavače, za 2 boda za slušaoce  2  

 Učešće u radu sekcije potrebno je prijaviti sms Ankici Jakovljević , na broj telefona 065/321-9988, najkasnije do 20.09.2023. godine.

Za učesnike sekcije organizovan je autobuski prevoz iz Beograda i Niša.

Polazak autobusa iz Beograda je u 09.00 časova iz Skerlićeve ulice (kod Narodne biblioteke). Učesnici sekcije koji polaze iz Beograda za autobuski prevoz potrebno je da se prijave tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović, na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 22.09.2023. godine.

Polazak autobusa iz Niša je u 09.00 časova.

Učesnici sekcije koji polaze iz Niša, za autobuski prevoz potrebno je da se prijave  vms Zagorki Sladojević, na broj telefona: 064/34 57 756, najkasnije do 22.09.2023. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                    Predsednica UNSS

                                                                                                                    vms Smilja Vrućinić

Opšte informacije o 30. Kongresu

Mesto održavanja:

Hotel Đerdap turist

Dunavska 50 Kladovo, Srbija

Kontakt: Nenad Gavrilović, tel.+381 063/1029174 E- mail: nenad@djerdapturist.co.rs 

Rezervacije za autobuski prevoz:

Polazak autobusa iz Beograda, 25.05.2023. u 09 časova, iz Skerlićeve ulice ( kod Narodne biblioteke) kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Polazak autobusa iz Niša, 25.05.2023. u 11 časova Zetska,  (preko puta  glavne kapije Univerzitetskog kliničkog centra Niš) kontakt osoba: Zagorka Sladojević, tel. 064/3457- 756

Povratak iz Kladova, 28.05.2023. u 10 časova

Registracija učesnika

Kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Kotizacije: 4.000,00 za članove UNSS, 6.000,00 za ostale učesnike

Uplate kotizacije i prevoza vršiti na žiro račun UNSS broj: 205-44103-87 Komercijalna banka AD Beograd

Za registraciju učesnika neophodno je poneti člansku kartu KMSZST sa brojem licence

Program kongresa je u procesu akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije

Potvrde o učešću (sertifikati) biće poslati naknadno, poštanskom dostavom.

Usmene prezentacije

Mole se predavači da se pridržavaju dodeljenog vremena. Vašu prezentaciju na USB-u predajte tehničaru u sali gde se održava prezentacija, najmanje sat vremena pre izlaganja. Prezentacije pripremite u PowerPoint-u.

Poster prezentacije

Dimenzije postera su 90x70cm, postavljaju se 26.05. 2023 u 08 časova i ostaju do završetka poster sesije. Pribor za fiksaciju postera biće na registracionom pultu. Autori su obavezni da u planiranom vremenu za poster sesiju budu pored svog postera, kako bi pružili neophodna objašnjenja i odgovore na pitanja učesnika vezana za svoj rad.

Dobro došli u Kladovo

                                                                                                     Kordinacioni odbor

Obaveštenje za 30.Kongres UNSS

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće  u radu na 30.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 25.05 do 28.05.2023.godine.

Mesto održavanja Kongresa, hotel ,,Đerdap”Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje nefroloških, dijaliznih i transplantiranih  pacijenata

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 17.03. 2023.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 24.03.2023.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak, spisak literature ne stariji od 5 godina, biografiju sa upisanim referencama pisati na novom formularu za akreditaciju

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

Kordinacioni odbor UNSS

  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 25.05.2023.godine, završava ručkom (lanč paket) 28.05.2023.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 25.05.2023.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2023.god, muzički program svake večeri.

 1. Hotel ,,Đerdar”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       15.395.00 dinara

 1. Hotel ,, Aquastar Danube”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       16.840,00 dinara

            Doplata za jednokrevetnu sobu: 1.200,00 dinara po osobi dnevno

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 i mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na  žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata:kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993,  uplatu u visini od     
2.500,00 dinara izvršiti na račun Udruženja. 

Sekcija Lazarevac

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu sekcije koja će se održati 02.12.2022. godine u 12 časova u odmaralištu Vidik, Lazarevac, ul. 1300 kaplara br.144

Teme sekcije:

1. Vrste vaskularnih pristupa za hemodijalizu i njihove komplikacije

    Predavač: sms Jasmina Jokić

2. Koštane komplikacije kod pacijenata na hemodijalizi

    Predavač:  vms Radica Jovičić

3. Varijabilnost srčane frekvence kod pacijenata na hemodijalizi

    Predavač: dr Nikola Ljubić

Program sekcije je u procesu akreditacije.

Učešće u radu sekcije potrebno je prijaviti vms Verici Ilić, na broj telefona 063/1176303, najkasnije do 18.11.2022. godine.

Za učesnike sekcije organizovan je autobuski prevoz iz Beograda i Niša.

Polazak autobusa iz Beograda je u 10.00 časova iz Skerlićeve ulice (kod Narodne biblioteke). Učesnici sekcije koji polaze iz Beograda za autobuski prevoz potrebno je da se prijave tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović, na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 18.11.2022. godine.

Polazak autobusa iz Niša je u 08.00 časova.

Učesnici sekcije koji polaze iz Niša, za autobuski prevoz potrebno je da se prijave  vms Zagorki Sladojević, na broj telefona: 064/34 57 756, najkasnije do 18.11.2022. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                    Predsednica UNSS

                                                                                                                   vms Smilja Vrućinić

Opšte informacije o XXIX Kongresu

Mesto održavanja:

Hotel Đerdap turist

Dunavska 50 Kladovo, Srbija

Kontakt: Nenad Gavrilović, tel.+381 063/1029174 E- mail: nenad@djerdapturist.co.rs 

Rezervacije za autobuski prevoz:

Polazak autobusa iz Beograda, 26.05.2022. u 09 časova, iz Skerlićeve ulice ( kod Narodne biblioteke) kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Polazak autobusa iz Niša, 26.05.2022. u 10 časova Zetska,  (preko puta  glavne kapije Univerzitetskog kliničkog centra Niš) kontakt osoba: Danijela Cvejić, tel. 064/240 0 246

Povratak iz Kladova, 29.05.2022. u 10 časova

Registracija učesnika

Kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Kotizacije: 4.000,00 za članove UNSS, 6.000,00 za ostale učesnike

Uplate kotizacije i prevoza vršiti na žiro račun UNSS broj: 205-44103-87 Komercijalna banka AD Beograd

Za registraciju učesnika neophodno je poneti člansku kartu KMSZST sa brojem licence

KME bodovi

Kongres je akreditovan kao nacionalni kongres, odlukom Zdravstvenog saveta Srbije u aprilskom roku 2022. godine.

 • 12 bodova za predavače po pozivu
 • 9 bodova za usmenu prezentaciju    
 • 7 bodova za poster prezentaciju 
 • 6 bodova za pasivno učešće         

Potvrde o učešću (sertifikati) biće poslati naknadno, poštanskom dostavom.

Usmene prezentacije

Mole se predavači da se pridržavaju dodeljenog vremena. Vašu prezentaciju na USB-u predajte tehničaru u sali gde se održava prezentacija, najmanje sat vremena pre izlaganja. Prezentacije pripremite u PowerPoint-u.

Poster prezentacije

Dimenzije postera su 90x70cm, postavljaju se 27.05. 2022 u 08 časova i ostaju do završetka poster sesije. Pribor za fiksaciju postera biće na registracionom pultu. Autori su obavezni da u planiranom vremenu za poster sesiju budu pored svog postera, kako bi pružili neophodna objašnjenja i odgovore na pitanja učesnika vezana za svoj rad.

Dobro došli u Kladovo!

Obaveštenje o XXIX Kongresu

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na 29.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 26.05 do 29.05.2022.godine.

Mesto održavanja Kongresa uz poštovanje protivepidemijskih mera je hotel ,,Đerdap” Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje u nefrologiji u uslovima pandemije Covid 19”

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 25.03. 2022.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 31.03.2022.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak pisati ćirilicom u fontu Ariel-12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči.

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da se planirani Kongres realizuje u planiranom datumu.

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

                                                                                          Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak, večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 26.05.2022.godine, završava ručkom (lanč paket) 29.05.2022.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 26.05.2022.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2022.god. muzički program svake večeri.

 1. Hotel ,,Đerdar”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                            15.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       12.490.00 dinara

 1. Hotel ,, Aquastar Danube”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                             16.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       13.490,00 dinara

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 ili  mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara, za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata: kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993, uplatu u visini od                 2.500,00dinara izvršiti na račun Udruženja.

Obaveštenje – Škola dijalize

Poštovane kolegenice i kolege,

Ispred UNSS želimo da vas obaveštavamo  da i ove godine planiramo  održavanje 25.kursa ,,Škola dijalize. 

 Škola dijalize će se održati u periodu od 11.10. do 26.11. 2021. godine u  KBC  ,,Zvezdara” na Kliničkom odeljenju za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa   dijalizom “Prof. dr Vasilije Jovanović”.

Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta, br.odluke 153-02-01202/01.Kontakt osoba za prijavu polaznika,  glavni tehničar Miljan Ilić br. tel.  060/407-1117

S poštovanjem,

                                                                                          Predsednica UNSS
                                                                                          Vms Smilja Vrućinić 

Obaveštenje Sekcija Palić

SEKCIJA EKO CENTAR PALIĆ

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu sekcije koja će se održati 24.09.2021. godine u 12 časova u Eko Centru na Paliću, ul. Jezerska br.17.

Teme sekcije:

1. Medicinska etika i savremeno sestrinstvo
Predavač: vms Ljiljana Špišak

2. Terapija anemije kod bolesnika na hemodijalizi
Predavač: mt Emil Sakali

Program sekcije je u postupku akreditacije od strane Zdravstvenog saveta.

Učešće u radu sekcije potrebno je prijaviti tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović, na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 15.09.2021. godine.

Za učesnike sekcije organizovan je autobuski prevoz iz Beograda i Niša.

Polazak autobusa iz Beograda je u 09.00 časova iz Skerlićeve ulice (kod Narodne biblioteke). Učesnici sekcije koji polaze iz Beograda za autobuski prevoz potrebno je da se prijave tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović,
na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 15.09.2021. godine.

Polazak autobusa iz Niša je u 06.00 časova.
Učesnici sekcije koji polaze iz Niša, za autobuski prevoz potrebno je da se prijave MS Jeleni Cekić,
na broj telefona: 065/42 40 111.

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić

NOVO: Online test

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred UNSS, obaveštavamo vas da je od sada moguće online polaganje testova.
Prvi test koji smo pripremili je:

HEMODIJALIZA I VASKULARNI PRISTUPI ZA DIJALIZU

Testu mozete pristupiti klikom na “Online test” dugme u meniju.

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić